Your cart

No products in the basket.

Privacy Policy

Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Klientów w związku z korzystaniem przez nich z usług. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań w zakresie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Sklepu oraz powiązanych z nim usług i narzędzi, które wykorzystywane są przez Klientów Sklepu przy wykonywaniu takich czynności jak zakładanie i prowadzenie Konta, dokonywanie i realizacja zamówień, dokonywanie subskrypcji na newsletter i szeregiem powiązanych z nimi działań. Niniejsza Polityka Prywatności podlega przepisom prawa polskiego, zgodnie z RODO.

Użyte w niniejszej Polityce Prywatności pojęcia mają następujące definicje

 • Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://nagakombucha.com/sklep/ oraz wszystkie funkcje i narzędzia dostępne za pośrednictwem tego serwisu
 • Klient – każda osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług udostępnionych w ramach Sklepu (zakładanie i prowadzenie Konta dokonywanie zakupów Produktów, dokonywanie subskrypcji na newsletter) oraz każda osoba odwiedzająca Sklep Konto – konto zakładane w Sklepie przez Klienta
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest: K&O GROUP SP. Z O. O. z siedzibą w Warszawie przy ul. Lirowa 24/3 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000746273, NIP 7010850991. Sklep dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania prywatności i ochrony udzielonych przez Klientów informacji osobowych podczas korzystania ze Sklepu i dokonywania zakupów w ramach Sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania. W ramach działalności Sklepu przetwarzamy dane osobowe z poszanowaniem praw osób, których one dotyczą oraz obowiązujących przepisów prawa, w szczególności RODO.

Jakie dane zbiera Sklep podczas korzystania przez Klienta?

Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania ze Sklepu. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Sklep i przechowane na komputerze Klienta zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Klientów z witryny Sklepu. Wykorzystywane przez Sklep pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies usuwane są z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania ze Sklepu i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login Klienta, co przyspiesza i ułatwia korzystanie ze Sklepu.

W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies

 1. „niezbędne” – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu
 2. „wydajnościowe” – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej Sklepu
 3. „funkcjonalne” – umożliwiające zapamiętywanie wybranych przez Klienta ustawień i personalizację interfejsu Klienta

W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje używanej przeglądarki internetowej. Dane osobowe, które gromadzone są przy użyciu plików cookies zbierane są wyłącznie w związku z wykonywaniem określonych funkcji względem użytkowników strony internetowej Sklepu. Gromadzone dane są zaszyfrowane w sposób, który uniemożliwia dostęp do nich osobom nieuprawnionym. Informujemy również, iż ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcje udostępniane w ramach strony internetowej Sklepu.

Jakie dane zbiera Sklep podczas rejestracji i dokonywania zakupów?

Sklep będzie zbierał od Klientów następujące dane osobowe za pośrednictwem strony internetowej oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji:

 1. nazwisko i imię
 2. adres zamieszkania
 3. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania
 4. adres poczty elektronicznej

Podanie wymienionych powyżej danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla dokonania zakupów w ramach Sklepu i/lub rejestracji konta. Podanie powyższych danych jest dobrowolne i wymaga Pastwa zgody i jest konieczne wyłącznie dla realizacji wskazanych powyżej celów.

Prawa Klienta dotyczące danych

Każdy Klient ma prawo do:

 1. dostępu do danych,
 2. korekty i aktualizacji danych,
 3. żądania ograniczenia przetwarzania,
 4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 5. przeniesienia danych,
 6. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 7. żądania usunięcia danych.

W celu realizacji tych uprawnień prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub kontaktując się ze Sklepem.

Komu Sklep udostępnia podane przez Klientów informacje?

Podane przez Klientów informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. Poza powyższymi przypadkami odbiorcami danych osobowych mogą być dostawcy usług informatycznych w zakresie niezbędnym dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu. Podmiot zajmujący się obsługą księgową oraz firmy kurierskie i pocztowe w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień. Sklep dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć dane Klientów i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń oraz witryny Sklepu w celu ochrony danych Klientów. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Klientów płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będę następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia.

W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?

Klient ma możliwość podglądu i edycji swoich danych, w każdym czasie, w ramach Sklepu, po zalogowaniu się z użyciem adresu e-mail oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnicie Państwo hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem info@nagakombucha.com

Na każdym etapie przysługuje Klientowi prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na jego temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia danych.

Klient ma również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem info@nagakombucha.com Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce prywatności Sklepu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego.

Wszelkie zmiany zostaną zaktualizowane na stronie.

Aktualizacja dokumentu: 16.09.2020